1U
  ZRA216130S   ZRI186130S-100   ZRI1286130S-DH   ZRI286130S-OS   ZRI2216130S-WEB   ZRI2216130S-OS   ZRI286190S-OD2   ZRA286130S   ZRI221630S-TW   ZRI2216190S   ZRI2216180S   ZRI2216180S-E   ZRA2216130S   ZRI286190S   ZRA286190S   ZRI1286130S-F4   ZRI186130S-1000   ZRI1216130S   I1286132S   I1216133S-E   I1216133S   I2216132S   I1216182S   I2416132S   I2416182S   I1216134S   I2416134S   I2416184S-H   I1236132S   I2436132S-E   I2436132S   I2436182S   I2436134S-H   I2436184S-H   I246788S-RH   I2436194S-H   I1416132S   I1456132S-E   I1456132S   I2476192S   I2476132S-E   I2476184S-H   I1466132S-E   I1466132S   I1266132S   I11S2-4532KM   A2637132S   A2637134S-H   I2496132S   I2496194S-H   I2496198S-H   A2836184S-H   I2696184S-E   I2696184S-H   I21S1-6694H   I2696188S-H   I11S1-2232M   I11S2-2532   I21S3-4684HV    I22S3-4686HV    I2TS3-6788    I21S3-6784HV   I21S3-6798HV    I2TS3-8888    I21S1-6594   I21S3-8884HKV   I21S2-8898HV   I21S2-8684HV   I21S2-4694   I21S2-4684HV   ZI21S5-6832   ZI21S5-6684HV   ZI21S5-6884HV   ZI21S5-6898HV   ZI21S5-10984HV   ZI21S5-12984HV   ZI21S5-14998HV   ZI21S5-6884HTFV   ZI11S4-4532E   ZI11S4-4532L4   ZI11S4-4532   ZI11S4-4532KM   ZI11S4-4594H   ZI11S4-4584H   ZI11S4-4532TF   I11S3-4533   I11S3-4592E   I11S3-4592   I11S2-4532   I21S3-4632   ZI21S5-4632   ZI21S5-4684HV   ZI21S5-6784HV   ZI21S5-6798HV   ZI21S5-8884HKV   I21S2-4632   I21S2-6732   ZR123456  
2U
  ZRI286290S-OD2   ZRI2216230S-F6   ZRA2216280S   ZRI2216290S   ZRI2216280S   ZRI286290S-F6   I2416236S   I2416236S-H   I2416286S-H   I2416286S-RH   I2436236S   I2466286S-RH   I2436296S-H   I1216296S   I2436238S   I1456236S   I2476236S-H   I2496286S-E   I2496288S-H   I24962812S-H   I2496286S-H   A2836286S-H   I2696286S-E   I24962912S-H   I2696286S-H   I2696288S-H   I22S1-6686HKMV   I23S1-45816RHK   I13S2-45816RHKL4   I22S3-67916HKV   I22S3-8886HV   I22S2-6786HV   I22S2-8888HV   I22S2-88916RHVK   I22S2-4636HV   I22S2-4686HV   ZI22S5-6636HV   ZI22S5-6838HV   ZI22S5-6688HV   ZI22S5-18998RHKTV   ZI22S5-6888HTFV   ZI22S5-6888HV   ZI22S5-10988HV   ZI22S5-12988HV   ZI22S5-14988HV   ZI12S4-4534   I12S3-4536   I12S3-4536I   ZI12S2-4538H   I22S3-4636HV   ZI22S5-4636HV   ZI22S5-4688HV   I22S3-6786HV   ZI22S5-6788HV   ZI22S5-67916HKV   ZI22S5-8888HV   I22S2-6736HV   ZI22S2-6786HKTLV   I22S2-67916HV   I22S2-8886HV   ZI22S0-8888HVYX   ZI22S4-4636HV   ZI22S4-6738HV   ZI22S4-4688HV   ZI22S4-6788HV   ZI22S4-67924HV   ZI22S4-8888HV   ZI22S4-10888HV   ZI22S4-10888HKV   ZI22S4-12898RHKTV   A22S2-6688HV   A22S1-6696HV   A24S1-12686RHKV   ZI22S5-68924HV  
3U
  I23S1-45816RHK    ZI23S2-67816HL4V  
4U
  ZRI2416490S   I12364310S   I14564312S   I12364812S   A24S1-46810P   I14S2-45912P   ZI24S5-10994-TC4   ZI24S5-10994VL4   I2TS4-6538YC  
5U
  ZRI286530S  
塔式
  ZRI28790S-F4   ZRI241730S   ZRI221780S   ZRI128730S   ZRA28730S   ZRI28730S   ZRI28790S-OD2   ZRI221790S   ZRA221780S   ZRI241785S   ZRI221730S   ZRA221730S   ZRI28790S-E   ZRA28790S   ZRA241790S   ZRI128790S-DR   I121789S-PRO   I1287383S   I241739S   I121739S   I121789S   I241788S   I241788S-RH   I121738S   I243739S   I141789S   I243788S   I246788S-RH   I121736S-E   I243798S-H   I141738S   I143738S   I143739S-E   I1436134S-E   I1436236S   I14364312S   I145738S-E   I145738S   I247739S-E   I146738S-E   I146738S   I126738S-E   I249739S   I247789S-E   I247789S   I269788S   I269789S   I269788S-RH   I2TS1-6688HMV   I2TS1-6596   I249789S-H   I2TS3-6796   I2TS2-8898HV   I2TS2-6788V   I2TS2-8888HV   I2TS2-4696   I2TS2-4638   I2TS2-4688   ZI2TS4-4636J   ZI2TS5-6636J   ZI2TS5-6636   ZI2TS5-6836   ZI2TS5-6896   ZI2TS5-6886V   ZI2TS5-8886HV   ZI2TS5-12988V   ZI2TS5-14986HV   ZI2TS5-18998HKV   ZI1TS4-4536E   ZI1TS4-4536   ZI1TS4-4586   ZI1TS3-4536M   I1TS3-4596E   I1TS3-4596   I2TS3-4636   ZI2TS5-4636   ZI2TS5-6788   ZI2TS5-6796   ZI2TS5-8888   I2TS2-6736   I22S2-6736HV   I2TS2-6796   ZI2TS2-6788KTLV   ZI2TS2-6788TFV   I2TS2-8888V   ZI2TS4-4636   ZI2TS4-6736   ZI2TS4-6796   ZI2TS4-6788V   ZI2TS4-6788HV   ZI24S4-8894-TC4   ZI24S4-8894VL4   ZI2TS4-10888HV   ZI2TS4-12888HKV   ZI2TS4-10888V   A41297810S-RH   ZA6T45-16688   ZI2TS5-10988V  
7U(刀片)
  I282167828S-RH   ZI27S5-68921RHKVN2   I284767842S  
2014
  ZI21S2-6794HKTLV   ZI21S2-6784HTFV   I21S2-8884HV   ZI22S2-6786HTFV   I21S2-6784RHV   ZI21S4-6732   ZI21S4-4684HV   ZI21S4-6784HV   ZI21S4-6784HV   ZI21S4-8884HV   ZI21S4-10884HV   ZI21S4-10898HV   ZI21S4-12898RHKTV   ZI21S4-6788HV   ZI2TS4-8888V   A22S2-6688HV   A22S1-4632   ZI21S5-18998RHKTV   I1TS3-4536M   I11S2-2232M   I1TS3-2536   I11S3-2532   I21S1-4484H  
2015
  ZI1TS4-1535HM   ZI1TS4-2536MJ   ZI1TS4-4036V   ZI1TS4-6096V   ZI11S4-4034HV   ZI11S4-6094HV   ZI12S5-4535   ZI11S5-4034HV   ZI1TS5-6096V   ZI11S5-6094HTFV   ZI1TS5-4036V   ZI22S5-6898RHVJ   Z4I22S5-6833RHKV  
2016
  ZI11S6-4892E   ZI1TS6-4836E   ZI1TS6-4536MJ   ZI12S6-4834   ZI11S6-4832L4   ZI11S6-4832   ZI11S6-4832KM   ZI11S6-4894H   ZI1TS6-4886   ZI11S6-4884H   ZI11S6-4832HTF   ZI1TS6-4836   ZI21S6-6632   ZI2TS6-6896   ZI2TS6-8836   ZI22S6-8688HV   ZI2TS6-8896V   ZI21S6-8684HV   ZI22S6-8838HV   ZI21S6-8898HV   ZI2TS6-10886HV   ZI22S6-8888RHV   ZI22S6-8898RHTFV   ZI21S6-8898HTFV   ZI22S6-88924RHV   ZI22S6-12988RHV   ZI2TS6-12988V   ZI21S6-12984HV   ZI22S6-6998RHVJ   ZI2TS6-14988V   ZI22S6-14988RHV    ZI21S6-14988HV   ZI21S6-L14998RHV   ZI22S6-L149924RHV   ZI24S6-14994-TC4   ZI21S6-16998HV   ZI22S6-16988RHV   ZI2TS6-16986HV   ZI24S6-14994VL6   ZI2TS6-22998HKV   ZI21S6-22998RHKTV   ZI22S6-229924RHKTV   ZI44S6-86912RHKVT   ZI12S5-4535   ZI44S6-189911RHKVT  
2018
  ZI23S6-10896-TC8   ZI2TS6-6896V   Z2I22S6-10898-TC4   ZI24S6-10998-TC4   ZI1TS6-4836J   ZI11S6-6094HTFV   ZI1TS6-6096V   ZI11S6-4034HV   ZI1TS6-4036V   ZI1TS6-6036-TI4   ZI1TS7-4836   ZI11S7-4832   ZI11S7-4832HTF   ZI11S7-4884H   ZI1TS7-4886   ZI11S7-4894H   ZI11S7-4832L4   ZI11S7-4832KM   ZI1TS7-4836MJ   ZI12S7-4834   ZI11S7-4892E   ZI1TS7-4836E   ZI1TS7-4836J   ZI2W2S7-22698RHKTV   ZI2C2S7-226924RHKTV   ZI2C1S7-22698HKV   ZI44S7-488912RHKVT   Z4I22S7-8496RHTKV   ZI42S7-168912RHKVT   Z4I22S7-8493RHTKV   ZI2W6S7-16688RHV   ZI2W2S7-16698HV   ZI2C9S7-16686HV   ZI2C2S7-L145924RHV   ZI2W1S7-14688HV   ZI2W2S7-L14598RHV   ZI2W6S7-6698RHVJ   ZI2W6S7-12588RHV   ZI2W1S7-12584HV   ZI2C9S7-12588V   ZI2C2S7-84924RHV   ZI2W6S7-8498RHTFV   ZI2W2S7-8498HTFV   ZI2C9S7-10486HV   ZI2W6S7-8488RHV   ZI2W2S7-8498HV   ZI2R1S7-8384HV   ZI2W6S7-8438HV   ZI2W6S7-8388HV   ZI2C9S7-8496V   ZI2C9S7-8436   ZI2C9S7-8396   ZI2F1S7-6332   ZI2J2S7-14688RHV-TC8  
  • 正睿合作伙伴
  • 社区
  • 社区
  • 阅读我们的博客
  • 技术支持论坛
首页 | 注册 | 网站地图 | 通告 | 联系我们
CopyRight(C)2004-2018 Chongqing Zhengrui Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
重庆正睿科技有限公司(C)版权所有 未经书面授权 不得转载、复制或建立镜像
渝ICP备11002339号-1  渝公网安备 50010702500475号